Услуги

1. Проучване на възможностите за финансиране по програми и проекти: – определяне конкретните нужди от привличане на финансов и партньорски ресурс за фирми, бизнес организации, НПО, местни и държавни организации и институции; – предложения за избор на подходящи програми и проекти, както и разработване на необходимата проектна документация; – осъществяване на консултантска помощ при управлението и изпълнението на финансирани проекти.

2. Корпоративно преструктуриране – изготвяне на правен и икономически анализ на състоянието на компании; – изготвяне на план за действие и програма за преструктуриране; – продажба на активи (отделни активи, обособени части и цели предприятия) – преговори с потенциални инвеститори, организиране и провеждане на търгове и конкурси. – управление на предприятия – назначаване на временен управител или екип, който да поеме административния и оперативния контрол над предприятието.

3. Инвестиционни проекти – изготвяне на инвестиционни проекти; – посредничество при осигуряване на кредитно финансиране; – посредничество при осигуряване на joint venture финансиране.

4. Бизнес планове – изготвяне на детайлна програма за бъдещото развитие на предприятието; – консултации за ефективното изпълнение на плана; – изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана.

5. Провеждане на търгове и конкурси съгласно изискванията на ЗОП, НВМОП, ППЗОП и ПМС 55 – структуриране и консултиране при изготвяне на параметрите на търга/ конкурса ; – изготвяне на пълна документация; – организиране и провеждане на съответния вид процедура; – осигуряване на публичност – информиране на заинтересованите лица в зависимост от изискванията на клиента.